Arvioinnin kriteerit avautuvat verbien kautta!

Opetushallitus on laatinut kriteerit perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin tueksi kaikissa oppiaineissa. Qridi julkaisee syyslukukaudelle 2023 oppiaineen arvosanan antamiseen ominaisuuden, jossa opettaja voi hyödyntää opetussuunnitelman tavoitteita ja kriteereitä antaessaan arvosanaa oppilaalle.

Opetushallitus on laatinut kriteerit perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin tueksi kaikissa oppiaineissa. Ajatus on hyvä. Oppilaat halutaan saada yhdenvertaiseen asemaan ja opettajan arviointityötä halutaan helpottaa.

(Oppilaan yhdenvertaisuudesta ja kriteeeriuudistuksesta on kirjoitettu aiemmassa blogissa.)

Arviointityön helpottamisen näkökulmasta uudistus ei kuitenkaan saa varauksettomia riemun kiljahduksia opettajilta. Arvioitavia tavoitteita 6. luokan opettajalla voi olla yhtä oppilasta kohti 100-200. Opettajalle tarjotaan kierrepalloja, joita voi olla hankala saada kiinni!

Yritetään hiukan helpottaa yksittäisen pallon kiinniottamista.

Useimmissa oppiaineissa tavoitteet on jaettu kolmeen kategoriaan 1) Merkitys, arvot ja asenteet 2) Työskentelyn tavoitteet ja 3) Tiedolliset tavoitteet. Oppiaineen tavoitteita on hyödyllistä tarkastella kokonaisuuksina.

Otetaan esimerkinomaisesti tarkasteluun ympäristöopin työskentelyn taidot, joka kulkee nimellä tutkimisen ja toimimisen taidot. Tavoitteita tässä kategoriassa on yhteensä 8 kappaletta.

Tarkastellaan jokaisen tavoitteen kriteeriä erikseen. Kannattaa kiinnittää huomiota verbeihin! Tavoitteessa 4 on tarkoitus arvioida miten oppilas osaa muodostaa kysymyksen. Eri arvosanojen kriteerien verbit on kuvattu seuraavasti: osallistuu yhdessä toisten kanssa, muodostaa ohjatusti, muodostaa, muodostaa perusteltuja.

Kuvassa ympäristöopin 6. vuosiluokan tavoite 4.

Tavoitteessa 5 arvioidaan miten oppilas osaa tutkimisen taidot. Arvosanojen verbihierarkia menee seuraavasti: osallistuu, suunnittelee ja toteuttaa ohjatusti, suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa, suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti ja tukee muiden ryhmän jäseniä.

Tavoitteessa 6 verbien hierarkia kriteereissä on puolestaan seuraava: kuvailee ohjatusti, tekee ohjatusti, tekee yksinkertaisia, esittää.

Pikkuhiljaa alkaa muodostumaan kuva erilaisista osaamisprofiileista ympäristöopin tutkimisen ja toimimisen taitoihin liittyen:

Arvosanan 5 oppilas osallistuu yhdessä toisten kanssa, osallistuu, kuvailee ohjatusti, kuvailee jonkin, nimeää jonkin jne.

Arvosanan 7 oppilas muodostaa ohjatusti, suunnittelee ja toteuttaa ohjatusti, tekee ohjatusti, nimeää useita jne.

Arvosanan 8 oppilas muodostaa, suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa, tekee yksinkertaisia, antaa esimerkkejä, kuvailee keskeisiä jne.

Arvosanan 5 osaaja pääsääntöisesti osallistuu toimintaan, arvosanan 7 osaaja osaa tehdä asioita ohjatusti, arvosanan 8 osaaja puolestaan toteuttaa, suunnittelee, muodostaa ja tekee jne.

On ensiarvoisen tärkeää opettajana hahmottaa itselleen millaista osaamista eri arvosanoilla edellytetään vuosiluokan 6 päätteeksi. Myös oppilaan olisi hyvä tietää osaamisen tasot, jotta tietää mihin oppimisessa tähdätä. Oppilaalla on vuosiluokkien 3-6 aikana mahdollista kerryttää ja osoittaa omaa osaamistaan mitä moninaisin tavoin. Opettajan onneksi tavoitteet on vuosiluokkaistettu niin, että opettajan ei tarvitse joka vuosi opettaa ja arvioida kaikkia oppiaineen tavoitteita.

Qridi julkaisee syyslukukaudelle 2023 oppiaineen arvosanan antamiseen ominaisuuden, jossa opettaja voi hyödyntää opetussuunnitelman tavoitteita ja kriteereitä antaessaan arvosanaa oppilaalle. Arvosana siirretään automaattisesti Qridistä Wilmaan.

Lue lisää!

Toivottavasti Qridi tulee helpottamaan opettajia arvioinnin pelikentällä tässäkin asiassa!

Henri Karjalainen, pedagoginen johtaja, Qridi Oy