Perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen arviointi

Qridi antaa opettajalle monipuoliset työvälineet toteuttaa formatiivista arviointia ja dokumentoida oppilaan arviointitietoa.

Arvioinnin tehtävä

Opetussuunnitelman mukaan arvioinnilla on kaksijakoinen tehtävä: yhtäältä ohjata oppimista ja kannustaa itsearviointiin (formatiivinen) ja toisaalta osoittaa, kuinka hyvin oppilas on saavuttanut opetuksen tavoitteet (summatiivinen).

Qridi on rakennettu alun perin formatiivisen arvioinnin työvälineeksi, mistä kertoo sen työkalujen vahva itsearviointipainotus. Qridin avulla opettaja voi antaa oppimista tukevaa palautetta sekä tukea itse- ja vertaisarviointitaitojen kehittymistä. Moni opettaja käyttää Qridiä myös summatiivisen arvioinnin apuvälineenä, esimerkiksi antamalla säännöllisiä opettaja-arviointeja, tekemällä sähköisiä testejä tai ohjaamalla oppilaita dokumentoimaan opiskeluaan oppimispäiväkirjaan.

Mitä arvioidaan?

Arviointi kohdistuu aina oppilaan osaamiseen ja osaamista arvioidaan aina suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin. Oppilaan itsearviointi tai vertaisten antama palaute ei saa vaikuttaa arvosanaan. Moni opettaja on antanut arvosanan perinteisesti oppilaan koenumeroiden ja tuntiaktiivisuuden perusteella. Opetussuunnitelma kuitenkin ohjaa monipuolisempaan, tavoitteiden mukaiseen arviointiin. Jokaisen oppiaineen tavoitteet on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen:

  • Arvot ja asenteet
  • Työskentelyn taidot
  • Tiedot

Arvosana muodostuu työskentelyyn ja tietoon liittyvien tavoitteiden perusteella, eivätkä arvot ja asenteet vaikuta siihen. Laaja-alaista osaamista opettajan ei tarvitse arvioida erikseen, koska sen katsotaan sisältyvän opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Arvioinnin menetelmät

Kuumetta ei voi mitata vatupassilla. Millä mittarilla opetussuunnitelman tavoitteita sitten kannattaa mitata? Useimmiten tietotavoitteiden suuntaista osaamista mitataan kokeilla, testeillä, työnäytteillä, kirjoitelmilla tai projektitöillä, mutta työskentelyn tavoitteiden arviointiin ei ole kovin paljoa vakiintuneita menetelmiä, etenkin, kun työskentelyn tavoitteet on määritelty jokaiselle oppiaineelle erikseen. Qridiin on helppo laatia oppiaineen työskentelyn tavoitteet kattavia arviointikysymyksiä, joiden avulla opettaja voi arvioida oppilaiden työskentelyn kehittymistä. Moniin tavoitteisiin sopii erinomaisesti myös itsearviointi, joskaan se ei saa vaikuttaa arvosanaan.

Tavoiteperustaista arviointia suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon, että tavoitteille ei ole määritelty erikseen painoarvoa. Monessa aineessa nyrkkisääntönä on, että puolet arvosanasta muodostuu työskentelyyn ja puolet tietoon liittyvien tavoitteiden kautta, mutta kouluille ja opettajille on jätetty tässä vapaus muodostaa oma käsityksensä, mitkä tavoitteet ovat olennaisimpia arvioinnin kannalta. Opetussuunnitelman mukaan opettajan pitäisi myös pystyä osoittamaan, mihin hänen antamansa arvio perustuu. Qridi koostaa kätevästi kaiken arviointitiedon oppilaskohtaisiin kortteihin, joissa oppilaan osaamisen kehittyminen on selvästi dokumentoituna.

Arvioinnin työvälineet Qridissä

Qridi antaa opettajalle monipuoliset työvälineet toteuttaa formatiivista arviointia ja dokumentoida oppilaan arviointitietoa. Qridi auttaa opettajaa tekemään arvioinnista säännöllinen, mielekäs ja oppimisen kannalta merkittävä osa opetustyötä. Kun oppilas saa käteensä heikon koearvosanan matematiikan kokeesta, on myöhäistä tarjota tukea murtoluvuista. Jos käsityössä oppilas saa palautetta vasta, kun löylykauha on valmis, on liian myöhäistä alkaa tehdä muutoksia. Tutkimukset osoittavat, että suurin vaikutus oppimiseen saadaan aikaan, kun palaute kohdistetaan työskentelyn prosessiin eikä lopputulokseen, ja se tehdään työskentelyn aikana eikä sen jälkeen. Erityisen tehokasta on oppilaan itsesäätelyyn kohdistuva palaute. Qridin monipuolisilla palautetyökaluilla monipuolinen palautteen antaminen on mahdollista.

Lue lisää Qridin toiminnoista.

Kannattaa huolehtia, ettei kukaan opettaja jää yksin arviointityönsä kanssa. Se on koko koulun yhteinen asia. Opetussuunnitelma haastaa kouluja suunnittelemaan yhtenäiset periaatteet ja käytänteet arviointiin. Monelle koululle Qridi on alusta arvioinnin yhdenmukaistamiseen, monipuolistamiseen ja avoimuuden varmistamiseen. Qridin avulla arvioinnista voi tehdä suunnitelmallista, johdonmukaista ja tavoitteisiin perustuvaa.