Alkuopetus

Arviointi alkuopetuksessa

Oman edistymisen seuranta tekee oppimisesta näkyvää. Alkuopetuksen erityisenä tehtävänä on luoda perusta oppilaiden myönteiselle käsitykselle itsestä oppijana ja koululaisena sekä kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Jo ensimmäisillä luokilla ohjataan oppilaita yhdessä toimimiseen, omatoimisuuteen ja vastuunottoon koulutehtävistä. Jokaisen oppilaan edistymisen huolellinen seuranta on erityisen tärkeää perusopetuksen alussa, jotta voidaan huolehtia siitä, että oppilaalla on edellytykset opinnoissa etenemiseen.
Oppilaan arvioinnin tavoitteena on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimisella asetetut tavoitteet. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea oppilaan persoonallisuuden kasvua. Arviointi ohjaa oppimista, siksi se tulee kytkeä osaksi oppimisprosessia.
Formatiivinen eli oppimista tukeva ja edistävä arviointi ohjaa ja tukee oppilaan oppimista. Arviointi kannustaa oppilasta kokeilemaan, korjaamaan ja jatkamaan toimintaansa esimerkiksi itsearvioinnista saamansa palautteen perusteella. Itsearviointi auttaa oppilasta näkemään ja ymmärtämään omaa toimintaansa. Myös opettaja saa itsearviointien kautta tärkeää tietoa oppilaan omasta kokemuksesta oppimisprosessin sujumisesta. Oppiminen on pysyviä muutoksia ajattelussa ja toiminnassa. Näitä tehdään arvioinnin keinoin näkyväksi.

Qridi tekee oppimisen näkyväksi ja helpottaa arviointityötä

Papukaijan lentorata ja iloinen tuuletus tavoitteen saavutettua voi olla iso virstanpylväs koululaiseksi kasvun matkalla. Arviointijunan vaunujen täyttyessä oppilas kokee onnistumisen tunteita. Samalla hän tietää mitä seuraavaksi on tarkoitus oppia. Päiväkirjaa selatessa on mahdollista havaita kiinnostavia asioita, joita on koululaiseksi kasvamisen aikana oppinut. Usein oppilaat jäävätkin selailemaan mielenkiinnolla edellisien kuukausien merkintöjä.
Qridi on hyvin pidetty oppimisen ja arvioinnin alusta esi- ja alkuopetuksen opettajien parissa. Sen avulla oppimisprosessista tehdään näkyvää eri osapuolille ja palautteen antaminen helpottuu. Jokainen oppija tietää oppimisen tavoitteet ja edistymisensä niissä.
Qridissä on useita toiminnallisuuksia, jotka tukevat esi- ja alkuopetuksen tarpeita. Opettajana voit valita käyttöön niistä sopivimmat tai käyttää vaikka kaikkia!

Päiväkirja toimii kasvun kansiona

Päiväkirjan vahvuus piilee siinä, ettei sitä käyttääkseen tarvita luku- tai kirjoitustaitoa. Ohjeistuksen voi antaa äänileikkeenä, kuvana ja videona. Jo esikoululainen ja viskari oppii tallentamaan päiväkirjaan ääntä, kuvia ja videoita. Usein pienten oppilaiden töitä tallennetaan kasvun kansioon, joka jossain kohden siirtyy kotiin. Päiväkirjaan hetkien tallentaminen onnistuu helposti pitkin vuotta ja huoltajat pääsevät seuraamaan lapsen tallenteita sitä mukaa, kun niitä kertyy.
Päiväkirja-toiminnolla lapsi pääsee itse osallistumaan omien hetkien tallentamiseen. Sinne voidaan kuvata muotoja ympäristöstä, tallentaa äänteitä ja kuvata videolle jäätimanteiden jäädytysprosessia. Tunnetaitoja harjoitellessa voidaan näytellä surullista, vihaista tai iloista kameralle. Samalla tavoin tallentuvat luontoretkiltä kuvat vuodenaikojen vaihtumisesta tai liikennemerkit lähialueelta

Itsearviointitaitojen harjoittelu on helppoa

Arviointi-toiminnolla voidaan harjoitella jo itsearviointitaitojen alkeita. Kun arviointiin liittää mukaan kuvan, oppii pienikin vastaamaan kehittyvä papukaija -asteikolla oman kokemuksensa esimerkiksi siitä, miten vaikealta eskaritehtävät tuntuivat tai muistanko ottaa kaikki mukaan leikkeihin. Arviointien avulla voidaan kiinnittää huomiota koululaiseksi kasvamisen kannalta tärkeisiin teemoihin.

Arviointijuna pilkkoo OPS:n selkeiksi oppimistavoitteiksi

Arviointijunan tavoitteena on tehdä oppimisprosessi näkyväksi, konkreettiseksi ja helposti seurattavaksi oppijoiden tieto- ja taitotasosta riippumatta. Arvointijunan käyttöönoton myötä oppilas harjoittelee oppimaan oppimista, oman oppimisensa suunnittelua, tavoitteiden asettamista ja itsearviointia oppimisprosessin aikana opettajan tukemana. Tavoitteena on lisäksi helpottaa tiedonsiirtoa ja nivelvaihetta esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle siirryttäessä sekä toiselta luokalta kolmannella luokalle edetessä.  
Arviointijuna on suunniteltu käytettäväksi esi- ja alkuopetuksessa. Arviointijunan graafinen ympäristö ja käyttöliittymä on luotu oppijan ikä- ja kehitystaso huomioon ottaen motivoivaksi, houkuttelevaksi ja lapsen maailmaan sopivaksi. Oppilaan ei tarvitse osata lukea käyttääkseen Arviointijunaa.

Valmiita Arviointijunia on yhteensä 8 kappaletta

  • Lukujuna
  • Kirjoitusjuna
  • Ilmaisujuna
  • Geometriajuna
  • Matikkajuna
  • Mittajuna
  • Oppimaan oppimisen ja työskentelyn taidot
  • TVT-juna
Arviointijunien oppisisällöt ovat Suomen opetussuunnitelman mukaiset ja ne on pilkottu selkeiksi oppimistavoitteiksi omiin vaunuihin. Oppisisältöjen pilkkomisessa, ryhmittelyssä ja vaunuihin sijoittelussa on käytetty ko. aineiden asiantuntijoiden apua. Opettaja/koulu/kaupunki voi myös itse muodostaa omia junia.
Jokainen juna koostuu useasta vaunusta. Vaunu sisältää osaamiskuvauksen oppilaalle. Esimerkiksi Matikkajunassa ensimmäiset vaunut ovat “Osaan luokitella”, “Osaan vertailla” ja “Osaan sarjoittaa ja asettaa järjestykseen”.  
Oppilas voi yhdessä opettajan kanssa arvioida omaa osaamistaan suhteessa vaunun osaamistavoitteeseen. Yleensä osaamista arvioidaan muutaman kertaa lukukaudessa. Jokaiseen vaunuun on mahdollista dokumentoida oppilaalle havainnollisella tavalla omaa osaamistaan videolla, kuvilla, äänitallenteilla ja leipätekstillä. Dokumentoinnin voi tehdä oppilas itse tai opettaja.
Oppilaan harjoittelua, tavoitteiden asettamista ja opinnoissa etenemistä pystyvät seuraamaan kaikki oppimisprosessiin vaikuttavat: opettaja, huoltajat ja oppija itse.  Opettajalle, huoltajalle ja oppilaalle piirtyy reaaliaikainen kuva oppilaiden edistymisestä. Oppilaalla on mahdollisuus saada kannustavaa palautetta sekä huoltajilta, että opettajalta oppimisprosessin aikana.
Värikoodit opettajan käyttöliittymässä kuvastavat eritasoista osaamista. Koko opetusryhmän oppimisprosessi tulee näkyväksi opettajalle ja oppilaalle.
Erityisen hyödyllinen Arviointijuna on joustavassa esi- ja alkuopetuksessa, vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa ja luokissa, joissa mahdollistetaan oppilaille yksilölliset oppimispolut. Arviointijuna sopii erinomaisesti myös tukea tarvitseville oppilaille yksilöllisiin oppimispolkuihin – niin ylös- kuin alaspäin eriyttämiseen. Arviointijuna palvelee myös erittäin hyvin arviointikeskusteluja. Mm. huoltajille konkretisoituu OPS:in tavoitteet ja sisällöt paremmin kuin aikaisemmin. Arviointijuna ei ole sidoksissa mihinkään oppikirjaan ja sitä on helppo käyttää sekä perinteisellä opettajajohtoisella tyylillä kuin yksilöllisellä opetusmenetelmällä.

Harjoitustoiminto säästää opettajan työtaakkaa

Opettaja voi teettää oppilailla yksinkertaisia kokeenomaisia harjoituksia tekemällä harjoitukset itse tai käyttää valmiita harjoituksia. Harjoituksiin voi opettajan valinnasta riippuen vastata kerran tai sitten useasti sen voimassaoloajan puitteissa. Kysymyksiin voi lisätä myös kuvia. Opettaja, oppilas ja huoltaja saavat tietoa oppilaan suoriutumisesta. Harjoitukset ovat pääosin itsekorjautuvia, joten opettajalta säästyy aikaa ja vaivaa. Qridin Kirjastosta löytyy runsaasti valmiita harjoituksia alkuopetukseen.

Oppilaan henkilökohtaiset tavoitteet saadaan osaksi arkea

Opettaja voi luoda oppilaille yksilökohtaisia tai luokalle yhteisiä tavoitteita. Oppilas voi luoda itselleen henkilökohtaisia tavoitteita. Oppilas voi arvioida omaa edistymistään tavoitteissa. Opettaja voi seurata oppilaan edistymistä. Tavoite-ominaisuus on erittäin hyödyllinen keskusteluissa oppilaan, huoltajan ja opettajan välillä. Sitä käytetään erityisesti arviointikeskusteluissa.

Koululaiseksi kasvaminen

Koululaiseksi kasvaminen - oppimiskokonaisuus kokoaa yhteen Qridin valmiita itsearviointeja, tavoitteita, päiväkirjoja ja tehtävälistoja sekä harjoituksia alkuopetuksen tueksi. Sen aktivoimalla saat käyttöösi kaiken tarvittavan koulupolun alkuun. Se auttaa tärkeiden taitojen oppimisessa ja omien vahvuuksien löytämisessä, innostumaan omasta oppimisesta ja seuraamaan omaa edistymistä sekä itsearvioinnin maailmaan tutustumisessa.
Tutustu tarkemmin Koululaiseksi kasvamisen -oppimiskokonaisuuteen videon kautta:

Qridiin on helppo kirjautua

Oppilaat voivat kirjautua Qridiin kätevästi QR-koodilla. Yleensä oppilaat käyttävät Qridiä tablet-laitteilla tai puhelimilla.
Oppilaiden tunnukset saa tulostettua opettajan käyttöliittymän takaa. Usein nämä löytyvät laminoituna oppilaan lokerosta tai vihkon välistä. QR-koodi vähentää kirjautumiseen kuluvaa aikaa merkittävästi.

Käyttäjien kokemuksia Qridin käytöstä alkuopetuksessa

"Qridi on selkeä ja oppilasta innostava oppimisympäristö."
- Alakoulun opettaja
"Qridin ulkoasu ja toiminnot hyvät 1-2 luokille, joiden kanssa olen Qridiä käyttänyt."
- Luokanopettaja
"Qridissä hyvää on lapsiystävällisyys, selkeys, tukee aidosti koulutyötä eikä ole vain jotain "extraa"."
- Alakoulun opettaja