Erityisopetus

Qridi erityisopetuksessa

Erityisopetus on pedagogista oppimisen tukea. Se kohdistuu oppimisen taitoihin, omien oppimistapojen löytämiseen, erilaisten oppimisstrategioiden opettelemiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana. Kehittämällä oppimaan oppimisen taitoja, kykyä asettaa tavoitteita ja kokeilla erilaisia oppimisen tapoja tuetaan oppijan myönteistä käsitystä itsestä oppijana.
Qridiä käytetään oppimisen ja koulunkäynnin tuen kaikilla kolmella tasolla, yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toteuttamisessa. Qridi auttaa myös tunnistamaan tuen tarpeita ja tekemään näkyväksi tuen toteutumista koulussa.

Eriyttäminen onnistuu Qridin osallistujaryhmillä joustavasti

Eriyttäminen on lähestymistapa opetukseen, joka huomioi jokaisen oppilaan yksilöllisyyden ja erityistarpeet. Tavoitteena on antaa jokaiselle oppijalle mahdollisuus onnistua ja oppia yksilöllisistä lähtökohdista riippumatta. Uuden asian oppiminen on toiselle oppijalle helppoa ja vaivatonta, siinä missä toiselle haasteellista ja erilaisia tukitoimia vaativaa.
Systemaattinen ja suunnitelmallinen eriyttävä opetus voidaan nivoa opetukseen siten, että erilaiset oppimisen ratkaisut ovat normaali osa luokan toimintakulttuuria. Työskentely koulussa on ihanteellisessa tilanteessa joustavaa ja kaikkien ei tarvitse opiskella asioita samalla tavoin.
Qridillä oppilaan oppimista voidaan tukea eri tavoin.
Eriyttäminen onnistuu luokan osallistujaryhmät -toiminnolla. Sen avulla saat luotua erilaiset oppimispolut, tavoitteet, päiväkirjat, arvioinnit ja harjoitukset yksilöille tai oppilaita tarpeiden ja tilanteen mukaan ryhmitellen.

Eriyttämisen näkökulmasta on tärkeää*:

 • käydä läpi tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin tavat
 • varmistaa, että oppilas ymmärtää mitä, miten ja miksi arvioidaan
 • antaa mahdollisuus näyttää omaa osaamista sopivalla tavalla
 • monipuolinen ja laaja arviointi
 • osallistaa oppija mukaan tavoitteiden asettamiseen ja erilaisiin arviointitapoihin
 • antaa positiivista palautetta ja korostaa vahvuuksia
 • arvioinnin läpinäkyvyys ja avoimuus
Näiden toteuttaminen onnistuu Qridin avulla eri toimintoja hyödyntämällä. Koska käyttöliittymä on opettajan lisäksi huoltajalla ja oppilaalla, liikkuu tieto oppilaan edistymisestä ja oppimisesta (opettajan valitsemien asetusten mukaan) kätevästi kodin ja koulun välillä.
*Eriyttämisestä laajemmin voit lukea mm. kirjasta Onnistu eriyttämisessä - toimivan opetuksen opas, Anssi Roiha/ Jerker Polso

Qridillä pidät langat käsissä yksilöllisissä oppimispoluissa

Tehtävälista- toiminnolla erilaisten oppimispolkujen luominen onnistuu helposti. Oppijalle tehtävät näkyvät selkeinä tehtäväkortteina ja tehtävien edetessä työlista tyhjenee. Se auttaa oppijaa oman toiminnanohjauksessa. Lisäksi oppija ottaa joka tehtävän jälkeen kantaa siihen, kuinka hän koki tehtävän sujuneen.
Samaan aikaan opettajalle piirtyy kuva oppijoiden etenemisestä. Hän näkee yhdellä silmäyksellä, kuka on palauttanut, mitä on palauttanut, ja kuinka oppija on kokenut homman sujuneen.
Joskus oppijalla voi olla paljon poissaoloja tai kyky osallistua opetukseen isossa ryhmässä on heikentynyt siinä määrin, että opiskelu etenee suurelta osin kotoa käsin. Näissä tilanteissa laajempien tehtäväkokonaisuuksien suorittaminen jäsennellään tehtävälistatoiminnolla, jotta esimerkiksi 9.luokka saadaan suoritettua loppuun.
Samalla tavoin myös ylöspäin eriyttäminen onnistuu Tehtävälista- toiminnon ominaisuuksia hyödyntämällä. Voit katsoa Ninni-opettajan vinkit matematiikan eriyttämiseen videolta.
Arviointijuna-toiminto tukee pienten oppilaiden yksilöllisten oppimissisältöjen jäsentämistä. Valmiit Arviointijuna-kokonaisuudet helpottavat opetussuunnitelman tavoitteiden pilkkomista ja niissä edistymisen seuraamista niin yksilö- kuin luokkatasollakin. Näin myös laaja-alaisen erityisopettajan on helpompaa suunnitella yksilöllistä tukea luokanopettajien kanssa heille, ketkä selkeästi näissä tavoitteissa tukea eniten tarvitsevat.
Lue lisää Arviointijunasta.
Vuosiluokkaan sitomattomista oppimispoluista voit lukea tarkemmin alasivultamme: Vuosiluokkiin sitomaton opetus Qridin avulla (VSOP).

Itse- ja vertaisarviointi edistävät työskentelytaitojen oppimista

Itse- ja vertaisarvioinneilla voidaan pitää esillä niitä tavoitteita, jotka kulloinkin ovat oppijan kannalta tärkeitä. Usein erityisopetuksen puolella korostuu tarve pitää erilaisia työskentelytaitoihin, arvoihin tai asenteisiin liittyviä tavoitteita systemaattisesti esillä. Oppijalla huomio kiinnittyy varsin usein siihen, miten juuri kyseisellä hetkellä oppiminen sujuu. Itsearviointien avulla saadaan piirrettyä näkyville pidemmän aikavälin trendiä ja kehittymisen suuntaa.
Mitä isommasta lapsesta on kyse, sen suurempi arvo on myös vertaisten arvioinnilla. Se, että luokkatoverit antavat esimerkiksi ryhmätyöskentelyn sujumisesta positiivista palautetta, voi siirtää huomion tärkeisiin onnistumisiin. Toisaalta taitoa antaa rakentavaa palautetta ja ottaa sitä vastaan, on tärkeä harjoitella turvallisessa ryhmässä.
Säännöllisillä huoltajakyselyillä saadaan kuvaa esimerkiksi koulutyön kuormittavuudesta ja kotitehtävien sujumisesta. Lisäksi huoltajien on mahdollista seurata oppijan kehittymistä, arviointeja, tavoitteita, tehtäviä ja päiväkirjoja oman käyttöliittymän takaa niiltä osin, kuin opettaja haluaa.

Päiväkirja muistuttaa onnistumisista

Päiväkirjan rooli erityisopetuksen näkökulmasta on usein oppimisprosessin tallentamisen ohella oman ajattelun sanoittamista. Se mahdollistaa erilaisten päivittäiseen työskentelyyn liittyvien asioiden pohtimisen tekstin, äänileikkeiden, emojien, videoiden ja kuvien muodossa. Päiväkirja voidaan luoda esimerkiksi päivän onnistumisen tallentamiseen, työskentelyvaiheiden kuvaamiseen tai  S2 -oppilaiden oman kielen sanakirjaksi.
Opettajalla on mahdollisuus antaa matalalla kynnyksellä positiivista palautetta esimerkiksi sinnikkäästä työskentelystä oppijalle ja näin vahvistaa oppijan käsitystä omista vahvuuksista ja onnistumisista.

Henkilökohtaiset tavoitteet pysyvät mielessä Qridin avulla

Toteutustapoja on muutamia erilaisia. Se voi olla välivaiheita tai alatavoitteita sisältävä polkutavoite tai tasoittain ylöspäin etenevä vuoritavoite. Oppilaan kanssa voidaan harjoitella tavoitteen asettamista. Hän voi luoda tavoitteita itse tai ne voivat olla opettajan määrittelemiä. Qridin valmiita pohjia kannattaa hyödyntää tavoitteitakin luodessa.
Ajatuksena on pitää tavoitetta esillä ja auttaa oppilasta säännöllisesti pohtimaan, kuinka tavoitteessa on edetty tai miten työskentely tänään suhteessa tavoitteeseen onnistui. Jokaisesta tarkastelupisteestä piirtyy kuvaajaa, johon palata. Harvemmin kukaan onnistuu tavoitteessa suoraan täydellisesti joka päivä. Ajatus on asettaa sellainen tavoite, joka on itselle tärkeä kehittämisen kohde. Toisena päivänä esimerkiksi puheenvuoron odottaminen on helpompaa ja onnistuu, toisena se voi tuntua hyvin haastavalta. Kun nähdään pidemmän aikavälin trendi ja opitaan tunnistamaan, mitkä asiat onnistuneeseen päivään vaikuttivat, onnistumisia tulee lisää. Riittävän sinnikkäästi omaa tavoitetta kohti harjoittelemalla nähdään, että suunta on oikea ja jossain kohden voidaan todeta tämän asian olevan hallussa.

Tavoitteita voi olla erilaisia:

 • Työskentelen sinnikkäästi
 • Huolehdin läksyistäni.
 • Haen itse ratkaisuja, jos en heti osaa.
 • Perustelen mielipiteeni toisia kunnioittaen.

Harjoitukset toistuvaan harjoitteluun

Harjoitus-toiminto antaa mahdollisuuden toistuvaan harjoitteluun. Oppilas saa harjoitella omaan tahtiin toistuvaa harjoittelua vaativia sisältöjä, kuten kertotaulut tai kielten kysymyssanat. Oppilas saa tietää kuinka harjoitukset sujuvat silloin, kun käytetään valmiiksi tarkistuvia harjoituspohjia.
Erityisen paljon Harjoitus-toimintoa käytetään kielten ja matematiikan opiskelun tukena, mutta sisältöjä löytyy valmiina moneen muuhunkin. Opettajan on myös helppo laatia täsmäharjoitus niihin aiheisiin, mihin hän tarvitsee koetta/harjoitusdataa kartoittaakseen oppijoiden osaamisen tasoa.
Kannattaa myös tutustua nettisivuillamme eri oppiaineiden näkökulmiin ja toimintoihin tarkemmin.