Joustava esi- ja alkuopetus

Arviointijuna

Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa on tavoitteena mahdollistaa yksilöllinen eteneminen. Arviointijunan avulla oppimisprosessi voidaan tehdä näkyväksi, konkreettiseksi, konkreettiseksi ja helposti seurattavaksi oppijoiden tieto- ja taitotasosta riippumatta. Arvointijunan käyttöönoton myötä oppilas harjoittelee oppimaan oppimista, oman oppimisensa suunnittelua, tavoitteiden asettamista ja itsearviointia oppimisprosessin aikana opettajan tukemana. Tavoitteena on lisäksi helpottaa tiedonsiirtoa ja nivelvaihetta esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle siirryttäessä sekä toiselta luokalta kolmannella luokalle edetessä.
Arviointijuna on suunniteltu käytettäväksi esi- ja alkuopetuksessa. Arviointijunan graafinen ympäristö ja käyttöliittymä on luotu oppijan ikä- ja kehitystaso huomioon ottaen motivoivaksi, houkuttelevaksi ja lapsen maailmaan sopivaksi. Oppilaan ei tarvitse osata lukea käyttääkseen Arviointijunaa.

Valmiita Arviointijunia on yhteensä 8 kappaletta

  • Lukujuna
  • Kirjoitusjuna
  • Ilmaisujuna
  • Geometriajuna
  • Matikkajuna
  • Mittajuna
  • Oppimaan oppimisen ja työskentelyn taidot
  • TVT-juna
Arviointijunien oppisisällöt ovat Suomen opetussuunnitelman mukaiset ja ne on pilkottu selkeiksi oppimistavoitteiksi omiin vaunuihin. Oppisisältöjen pilkkomisessa, ryhmittelyssä ja vaunuihin sijoittelussa on käytetty ko. aineiden asiantuntijoiden apua. Opettaja/koulu/kaupunki voi myös itse muodostaa omia junia.
Jokainen juna koostuu useasta vaunusta. Vaunu sisältää osaamiskuvauksen oppilaalle. Esimerkiksi Matikkajunassa ensimmäiset vaunut ovat “Osaan luokitella”, “Osaan vertailla” ja “Osaan sarjoittaa ja asettaa järjestykseen”.  
Oppilas voi yhdessä opettajan kanssa arvioida omaa osaamistaan suhteessa vaunun osaamistavoitteeseen. Yleensä osaamista arvioidaan muutaman kertaa lukukaudessa. Jokaiseen vaunuun on mahdollista dokumentoida oppilaalle havainnollisella tavalla omaa osaamistaan videolla, kuvilla, äänitallenteilla ja leipätekstillä. Dokumentoinnin voi tehdä oppilas itse tai opettaja.
Oppilaan harjoittelua, tavoitteiden asettamista ja opinnoissa etenemistä pystyvät seuraamaan kaikki oppimisprosessiin vaikuttavat: opettaja, huoltajat ja oppija itse.  Opettajalle, huoltajalle ja oppilaalle piirtyy reaaliaikainen kuva oppilaiden edistymisestä. Oppilaalla on mahdollisuus saada kannustavaa palautetta sekä huoltajilta, että opettajalta oppimisprosessin aikana.
Värikoodit opettajan käyttöliittymässä kuvastavat eritasoista osaamista. Koko opetusryhmän oppimisprosessi tulee näkyväksi opettajalle ja oppilaalle.
Erityisen hyödyllinen Arviointijuna on joustavassa esi- ja alkuopetuksessa, vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa ja luokissa, joissa mahdollistetaan oppilaille yksilölliset oppimispolut. Arviointijuna sopii erinomaisesti myös tukea tarvitseville oppilaille yksilöllisiin oppimispolkuihin – niin ylös- kuin alaspäin eriyttämiseen. Arviointijuna palvelee myös erittäin hyvin arviointikeskusteluja. Mm. huoltajille konkretisoituu OPS:in tavoitteet ja sisällöt paremmin kuin aikaisemmin. Arviointijuna ei ole sidoksissa mihinkään oppikirjaan ja sitä on helppo käyttää sekä perinteisellä opettajajohtoisella tyylillä kuin yksilöllisellä opetusmenetelmällä.

Arviointijunan historia

Arviointijuna on suomalainen koulutusinnovaatio, josta toteutettiin pilotti osana HundrEDin hallinnoimaa Sata koulua -hanketta vuosina 2016-2018. HundrED on suomalainen koulutusinnovaatioita tutkiva voittoa tavoittelematon organisaatio. Arviointijunan idean toimivuutta on testattu pilotin aikana yli 160 koulussa ja sen toteuttamisen rahoitti Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.
Qridi Oy jatkaa Arviointijunan toimintaa vuodesta 2022 alkaen. Lue lisää Qridin blogista.