Suomen kieli ja vieraat kielet

Helpotusta opetuksen organisointiin ja työskentelyn taitojen arviointiin

Opetussuunnitelman tavoitteista iso osa liittyy työskentelyn taitoihin. Usein Qridiä hyödynnetäänkin kielten opetuksen näkökulmasta juuri työskentelyn taitojen arviointiin ja työskentelyn organisointiin.
Kielten opettajalle Qridi mahdollistaa erilaisten tehtävänantojen jakamisen ja niissä edistymisen seuraamisen, kielioppiin tai sanastoon liittyvien drillausharjoitusten ja testien teettämisen, suullisen osaamisen näyttöjen keräämisen, itse- ja vertaisarviointien teettämisen sekä päiväkirjamaisten pohdintojen teettämisen tiettyihin ilmiöihin tai oman oppimisen edistymiseen liittyen. Kaikki data kertyy yhteen paikkaan, mikä helpottaa oppimisen ohjaamista sekä arvioinnin tekemistä yksilö- ja ryhmätasolla.

Opetuksen organisointi ja suullisen osaamisen näyttöjen kerääminen

Qridin Tehtävälista soveltuu hyvin opetuksen organisointiin ja erilaisten tehtävänantojen jakamiseen oppilaille. Opettaja pystyy lisäämään listaan erilaisia tehtäväkortteja, joissa ohjeistetaan tekemään tehtäviä oppikirjoista, erilaisista sähköisistä ympäristöistä tai vaikkapa keskustelutehtävinä vierustoverin kanssa. Tehtävänannot voivat pitää sisällään kuvauksen tekstin, äänityksen tai upotetun Youtube-videon muodossa. Tehtäväkorttiin voi upottaa linkin toiseen sähköiseen ympäristöön.
Oppilaat näkevät tehtävät omassa näkymässään erillisinä tehtäväkortteina. Kun oppilaat ovat tehneet annetut tehtävät, he merkitsevät ne tehdyiksi ja arvioivat lyhyesti, miten hyvin tehtävä tai tavoite on heillä hallussa. Samalla kun oppilaat merkitsevät tehtäviä tehdyiksi, he voivat lisätä tehtäväkortin palautukseen mukaan kuvan, videon, äänileikkeen, tiedoston tai tekstiä. Mobiililaitteilla käytettäessä kuvaaminen ja äänittäminen onnistuu suoraan samalla laitteella palautuksen yhteydessä. Myös opettaja voi arvioida oppilaita samalla arviointiasteikolla.
Tehtävälistaa käytetään kielten opetuksessa usein tehtävänantojen jakamiseen ja arvioinnin kokoamiseen yhteen paikkaan. Erilaisia käyttötarkoituksia voivat olla esimerkiksi kotitehtävälistat tai projektin vaiheistukset.
Tehtävälista toimii myös suullisen osaamisen näyttöjen keräämiseen ja arviointiin. Sen avulla oppilaat voivat näyttää osaamistaan, omalla ajallaan tai ilman että heidän tarvitsee olla samassa tilassa opettajan kanssa. Opettaja voi lisätä oppilaille tehtävälistaan tehtäväkortteja, joihin oppilaat voivat äänittää vastauksiaan. Oppilaiden itsearviointi ja opettajan tekemä arviointi kertyy näin yhteen paikkaan - jälkimmäinen myös helpottamaan summatiivisen arvioinnin tekemistä.

Kielioppiin liittyvät harjoitukset ja sanakokeet

Kielioppiin tai sanastoon liittyvien drillausharjoitusten tai sanakokeiden teettäminen onnistuu Qridin Harjoitukset-toiminnolla. Opettaja voi sen avulla koostaa kertaalleen tietyssä ajankohdassa suoritettavan tai useita kertoja tehtävissä olevan harjoituksen. Harjoitus voi pitää sisällään valitun määrän aukkotehtäviä tai monivalintatehtäviä - joko itse luotuja tai Qridin Kirjastosta poimittuja valmiita pohjia. Qridi tarkistaa ja pisteyttää automaattisesti oppilaiden vastaukset.

Päiväkirjatyöskentely

Qridin Päiväkirja-toiminto on joustava alusta monenlaisille pohdintatehtäville. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi oppimispäiväkirjana, suullisten tehtävien toteuttamiseen tai jonkin ilmiön havainnointiin ja pohtimiseen oppilaan omassa elinympäristössä. Opettaja voi asettaa päiväkirjaan ohjeistuksen. Oppilaat näkevät opettajan asettaman ohjeistuksen ja voivat omissa päiväkirjoissaan tehdä merkintöjä, jotka sisältävät tekstiä, äänileikkeitä, tiedostoja sekä valokuvia ja videokuvia.
Englannin tavoitteista Päiväkirja toimii hyvin esimerkiksi seuraavien tavoitteiden esillä pitämiseen ja harjoittelemiseen:
  • T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista
  • T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

Itse- ja vertaisarvioinnit

Arviointi-toiminnon avulla opettaja voi koota oppilaille vastattavaksi itse- tai vertaisarviointikyselyitä. Samaan kyselyyn voi pyytää vastauksia säännöllisesti, esimerkiksi muutaman viikon välein tai kerran kuukaudessa. Perättäiset vastauskerrat muodostavat trendiviivaa, jota eri osapuolet voivat omissa näkymissään tarkastella. Samaan kuvaajaan piirtyy näkyville eri osapuolten tekemät arviot: oppilaan itsensä, vertaisten ja opettajan, mikäli opettaja arvioi myös oppilaiden edistymistä Qridin kautta.

Datan hyödyntäminen oppilaiden ohjaamisessa

Qridi kokoaa opettajalle koonnin yksittäisen oppilaan oppimiseen liittyvistä arviointitiedoista. Oppilaan tehtävissä ja harjoituksissa edistyminen, tehtäviin ja työskentelyyn liittyvät itsearvioinnit sekä oppimispäiväkirjat toimivat hyvänä pohjana ohjauskeskusteluille. Mikä onnistuu jo, mitä voisi ehkä kokeilla eritavoin. Samoja tietoja on hyödyllistä hyödyntää myös ryhmätasolla.