Taito- ja taideaineet

Qridi on hyvin suosittu taito- ja taideaineiden opetuksessa

Taito- ja taideaineiden opettajat ovat ottaneet Qridin arvioinnin alustaksi laajalla rintamalla niin ala- kuin yläkouluissa. Näiden oppiaineiden arvioinnissa painottuvat prosessin monipuolinen dokumentointi, työskentelyn taidot sekä itsearviointi. Arvosanan antaminen helpottuu huomattavasti, kun lukukauden aikana oppilaan osaaminen on dokumentoitu Qridiin kaikkien osapuolten nähtäväksi. Myös oppilaan oma ymmärrys osaamisesta ja oppimisesta paranee!
Qridin Kirjastosta löytyy valmiita arviointikokonaisuuksia päättöarvioinnin tueksi käsityön, liikunnan, kuvataiteen ja kotitalouden opetukseen. Opettaja voi ottaa kokonaisuudet käyttöön niiltä osin kuin ne tukevat omaa arviointityötä.
Moni opettaja käyttää Qridin toimintoja myös ilman valmiita arviointikokonaisuuksia luoden itse arviointisisällöt. Alla on kuvattu Qridin käyttöä eri oppiaineissa havainnoillisin esimerkein.

Käsityö

Perinteinen koulun käsityö on sisältänyt etupäässä perustekniikoita, -työkaluja ja -materiaaleja harjoittavien mallitöiden tekemistä. Painopiste on siirtynyt hiljalleen kohti työskentelyn prosessia ja siihen liittyvää suunnittelua, ideointia ja dokumentointia. Qridin avulla dokumentoinnin ja työskentelyprosessin arvioinnin voi toteuttaa kevyesti ja helposti tekemisen ja oppimisen rinnalla. Keskeisimmät ominaisuudet tähän ovat päiväkirja- ja arviointiominaisuus.
Qridin Kirjastosta löytyy valmis arviointikokonaisuus käsityön päättöarvioinnin tueksi. Käsityön oppimiskokonaisuus sisältää valmiin päiväkirjan, johon oppilas voi lisätä kuvia, tekstiä ja omaa arviota työskentelyn eri vaiheista ja etenemisestä. Käsityöprosessin eri vaiheissa arviointia voi toteuttaa kokonaisuuden sisältämällä itse/opettaja-arvioinnilla. Lisäksi materiaaleista löytyy apuvälineitä arvosanan antamiseen, mm. kuvaus siitä, millaista toimintaa oppilaalta odotetaan eri arvosanatasoilla.
Käsityön oppimiskokonaisuus toimii parhaiten, kun päiväkirjaa ja arviointia käytetään säännöllisesti. Kokonaisuuden ovat tehneet Ritaharjun koulun käsityönopettajat Marika Kerola ja Sebastian Vakkuri.

Liikunta

Keskeisimmät liikunnan opetuksessa käytetyt Qridin ominaisuudet ovat arviointi, tehtävälista sekä päiväkirja. Opettaja voi itse päättää itsearviointi- ja opearviointikysymykset, päiväkirjan ja tehtävälistan sisällön tai käyttää valmiita sisältöjä. Toiset opettajat hoitavat liikunnan arvioinnin pelkällä arviointitoimintolla, toiset käyttävät Qridiä monipuolisemmin.
Qridin Kirjastosta löytyy valmiit arviointikokonaisuudet liikunnan arvioinnin tueksi. Liikunnan oppimiskokonaisuudet (luokille 3-6 ja 7-9) auttavat opettajaa antamaan arvosanan liikunnasta sekä avaamaan oppilaille ja vanhemmille liikunnan arvosanan muodostumista. Molemmissa oppimiskokonaisuuksissa olevat tehtävälistat tarjoavat selkeän rungon lukuvuoden liikunnan sisältöalueista ja mahdollistavat säännöllisen itsearvioinnin.
Yleisimmät liikuntateemat ja -lajit on kerätty tehtävälistaan ja jaoteltu sisältöalueittain. Jokaiseen tehtäväkorttiin on merkitty, mihin tavoitteisiin se liittyy. Kun tehtäväkortin teema on suoritettu liikuntatunnilla, oppilas voi arvioida, millä tasolla hän suoriutui teeman tehtävistä. Opettaja voi seurata oppilaiden arvioita omasta tehtävälistastaan ja antaa tarvittaessa oman arvionsa. Oppimiskokonaisuudet sisältävät myös arviointitapahtuman, jossa oppilas arvioi säännöllisesti työskentelyyn, asenteeseen ja aktiivisuuteen liittyviä asioita.
Liikunnan oppimiskokonaisuudet on helppo ottaa käyttöön ja käyttää viikoittain. Kokonaisuudet ovat tehneet Rea Tiilikainen ja Teemu Tittonen Ritaharjun koulusta sekä Anu Hyrkkänen Viikin normaalikoululta.

Kotitalous

Kotitalouden oppimiskokonaisuuteen on kerätty sarja arviointeja, tehtävälistoja sekä muita toimintoja, joita kotitalousopettajat tyypillisesti Qridissä hyödyntävät. Kokonaisuudesta löytyy mm. tehtävälista kotona toteutettaviin kotitaloustöihin, päiväkirja, jolla oppilaat voivat tuoda esille harrastuneisuuttaan sekä sarja arviointeja tukemaan summatiivista arviointia, tuntityöskentelyä ja oppilaan itsearviointitaitoja.
Esimerkiksi kotitalousluokissa usein toteutettavaa ateriasuunnitelmaa varten on muotoiltu valmis tehtävälista, itsearviointi sekä opettaja-arviointi. Lisäksi kokonaisuus sisältää tulostettavat seinätaulut, jotka kuvaavat oppilaalle toimintaa, jonka perusteella eri arvosanoja voi saavuttaa.
Opettaja voi valita oppimiskokonaisuudesta ne osat, jotka toimivat parhaiten hänen omassa opetuskontekstissaan tai luoda kokonaan omat arviointisisällöt hyödyntäen Qridin monipuolisia ominaisuuksia.

Kuvataide

Yksi Qridin tyypillisimmistä käyttökohteista on kuvataide. Qridi toimiikin mainiosti töiden dokumentoinnissa ja arvosanan antamisessa. Keskeisimpiä kuvataiteessa käytettyjä Qridin ominaisuuksia ovat päiväkirja, arvioinnit ja tehtävälista. Opettaja voi itse päättää itsearviointi- ja opearviointikysymykset, päiväkirjan ja tehtävälistan sisällön tai käyttää valmiita sisältöjä.
Qridin Kirjastosta löytyy valmis arviointikokonaisuus kuvataiteen päättöarvioinnin tueksi. Tähän oppimiskokonaisuuteen on koottu toimintoja, jotka auttavat oppilasta ja opettajaa työskentelyn dokumentoimisessa ja sen seuraamisessa, miten oppilaat edistyvät oppiaineen tavoitteissa.
Oppimiskokonaisuus sisältää päiväkirjan, johon oppilas kerää töitään ja pohtii edistymistään visuaalisessa havainnoinnissa ja kuvallisessa tuottamisessa. Toisen päiväkirjan kautta oppilas voi esitellä töitään muille ja saada sekä antaa niihin liittyvää vertaispalautetta. Tehtävälistaan on kerätty kuvataiteen eri tavoitealueisiin liittyvä tarkistuslista, jonka kautta sekä oppilas että opettaja voivat seurata edistymistä eri tavoitealueilla. Mukana olevalla arviointitapahtumalla opettajan on helppo antaa oppilaalle opetussuunnitelman tavoitteisiin perustuva arvosana.
Kuvataiteen kokonaisuuden ovat tehneet yhdessä Qridin tiimin kanssa Sari Sälevä ja Emilia Hiltunen Yli-Iin koululta.